Jugend Klasse
Sylvianne’s Walerian V1 – JCAC -JVDH

Sylvianne’s White Lion V3
Sylvianne’s Whisper V2

Zwischen Klasse
Sylvianne’s Venice V3
Sylvianne’s Virginia V

Leistungs Klasse
Sylvianne’s Naxos V1 – VDH

Offene Klasse
Sylvianne’s Kielius V1 – CAC – VDH – BR – BOB – BIS

Sylvianne’s Samba Pa Ti V2 – RCAC – RVDH
Sylvianne’s Utrillo V4
Sylvianne’s Twiggy sg3

Champion Klasse
Sylvianne’s Quarterback V1
Sylvianne’s Oxygen V2

Veteranen Klasse
Sylvianne’s Helios Henry V1 – VCAC – VVDH – VBOB