Leistungsklasse

…Sylvianne’s Naxos V1 VDH

Offene Klasse

…Sylvianne’s Timber Wolf V4
…Sylvianne’s Velasquez V

Babyklasse

…Sylvianne’s Yoomee vvsp1 BabyBOB Baby BIS

Championklasse

…Sylvianne’s U’Jeanne V2 RVDH

Offene Klasse

…Sylvianne’s Virginia V3
…Sylvianne’s Wind in the Willows V4
…Sylvianne’s Whisper V
…Sylvianne’s Twiggy V