Veteranen Klasse
Sylvianne’s Jason V1 -VVDH – VCAC

Zwischen Klasse
Sylvianne’s Walerian V2
Sylvianne’s White Lion V3
Sylvianne’s Whisper V3

Leistungs Klasse
Sylvianne’s Ruby Tuesday V1 – VDH – RCAC

Offene Klasse
Sylvianne’s Venice V4
Sylvianne’s Virginia V
Sylvianne’s Twiggy V