Veteranen Klasse

Sylvianne‘s Quarterback V1 -VDH -VCAC- VBOB

Sylvianne‘s Nagano V2

Offene Klasse

Sylvianne‘s Ymoya V1 – CAC – ResCACIB

Champion Klasse

Sylvianne‘s Walerian V1