ZK
Sylvianne’s Nagano V1 – VDH (F&M Gerdes)
Sylvianne’s Naxos V2 – RVDH (K. Thürnau)
Sylvianne’s Noblesse oblige V3 / Rennen 2. Platz / und Schönheit & Leistung (Polina Tarakanova)
CHK
Sylvianne’s Fabrice V1 – VDH (F&M Gerdes)
OK
Sylvianne’s Karthago V4 (K. Thürnau)
Sylvianne’s Carus V – Rennen 4. Platz (Dr.R.Schewior-Roland)
GK
Sylvianne’s Helios Henry V2 – RVDH – Rennen 3. Platz (Dr.R.Schewior-Roland)