Veteranenklasse

Sylvianne‘s Naxos V1 VVDH VCAC VFCI VBOB

 

Championklasse

Sylvianne‘s White Lion V1 VDH

Sylvianne‘s Agecroft V2 R-VDH, rückt auf, neuer VDH- Champion

Sylvianne‘s Virginia V1

 

Jugendklasse

Sylvianne‘s Darling V2 R-JunVDH R-JunCAC